Organizata e themeluar me qëllim të rritjes, promovimit dhe zhvillimit të qytetarisë aktive, përmes ofrimit të mundësive për ngritjen e kapaciteteve të qytetarisë aktive në shoqërinë kosovare.

Aktivitete

Organizata është themeluar me qëllim të rritjes, promovimit dhe zhvillimit të qytetarisë aktive, përmes ofrimit të mundësive për ngritjen e kapaciteteve të qytetarisë aktive në shoqërinë kosovare. Adresimin e çështjeve me të cilat sfidohet pozita e shoqërisë kosovare në proceset e zhvillimit demokratik, ngritja e vetëdijës edukativo-arsimore, shoqërore, etnike, kulturore tek shoqëria në përgjithësi dhe rritjen e vetëdijës për vullnetarizëm.

"Activism is my rent for living on the planet"

Alice Walker