Kush jemi ne?

Si filloi?

Organizata Activism Roots është një organizatë e re e cila është regjistruar në muajin Mars të vitit 2021 dhe ka filluar funksionin në muajin Maj 2021. Organizata është themeluar me synim që të promovoj dhe të rris aktivizmin qytetar në Kosovë. Selia e organizatës është në Gjakovë ku edhe ka filluar punën. Themelimi i organizatës është bërë nga aktivist qytetar të Gjakovës të cilët kanë më shumë se 4 vite përvojë në shoqërinë civile duke menaxhuar projekte të ndryshme nga donator të ndryshëm (Giz, USAID, EU etc).

Qëllimi jonë

Rritja, promovimi dhe zhvillimi i qytetarisë aktive, përmes ofrimit të mundësive për ngritjen e kapaciteteve të qytetarisë aktive në shoqërinë kosovare. Adresimin e çështjeve me të cilat sfidohet pozita e shoqërisë kosovare në proceset e zhvillimit demokratik, ngritja e vetëdijës edukativo-arsimore, shoqërore, etnike, kulturore tek shoqëria në përgjithësi dhe rritjen e vetëdijës për vullnetarizëm.

Si do të synojmë ti përmbushim këto qëllime?

Për të përmbushur këto qëllime, organizata do të ndërmarrë, por jo edhe të kufizohet vetëm në:

A mund të antarësohem?

Patjetër që mund të antarësoheni.

Anëtarësimi në organizatë është i hapur për çdo person pavarësisht prej racës, ngjyrës, gjinisë, gjuhës, fesë, mendimeve politike ose të tjera, prejardhjes kombëtare a shoqërore, lidhjes me ndonjë komunitet, pronës, gjendjes ekonomike, sociale, orientimit seksual, lindjes, aftësisë së kufizuar ose ndonjë statusi tjetër personal. Për t’u anëtarësuar në organizatë, secili i interesuar duhet të pranojë Statutin dhe Misionin e organizatës dhe të angazhohet për përmbushjen e qëllimeve të organizatës.