Aktivitetet për ndryshimet klimatike me CAA

Javës që lamë pas Activism Roots në koordinim me CAA zhvilloi një sërë punëtorish në Gjakovë dhe Deçan për ndryshimet klimatike dhe ekonominë qarkore.
Të rinjtë e pasionuar fituan njohuri për t’i trajtuar sfidat e ndryshimeve klimatike dhe përvetësuar parimet e ekonomisë qarkore.
Së bashku po ndërmarrim hapa drejt një të ardhme më të gjelbër dhe më të qëndrueshme.
Ky aktivitet përkrahet nga programi i KCSF -së ‘EJA Kosovë’, bashkëfinancuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC)dhe Suedi.
 During the last week Activism Roots in collaboration with Climate Awareness Association (CAA), a series of workshops were conducted in Gjakova and Deçan focusing on climate change and the regional economy.
Enthusiastic youth gained knowledge in addressing the challenges of climate change and assimilated the principles of regional economics.
Together, we are taking steps towards a greener and more sustainable future.
This activity is supported by the ‘EJA Kosovë’ program of the Kosovo Civil Society Foundation (KCSF), co-financed by the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)and Sweden .