Apliko në trajnimin ‘Youth Advocacy’


Organizata jo-qeveritare ACTIVISM ROOTS, fton të rinjtë nga rajoni i Gjakovës, të marrin pjesë në trajnim “Youth advocacy” me qëllim të ngritjes së kapaciteteve dhe zhvillim të aftësive për mobilitet dhe aktivizëm rinor në Republikën e Kosovës.

Gjatë trajnimit ne synojmë të përmirësojmë aftësitë e të rinjëve për të identifikuar sfidat në komunitetin lokal, si t’i paraqes dhe ngrit zërin për ato sfida, si të përgatitet për aktivizëm qytetarë, si të rrisim mundësitë e krijimit të hapësirave për shprehjen e mendimit kritik dhe të arrij të aftësoj të rinjtë për të rritur pjesëmarrjen e të rinjëve në procese vendimmarrëse. Ky trajnim është në kuadër të projektit ‘PVE with creativity’ të financuar nga OSBE.

Kush mund të aplikoj?
Çdo i ri dhe e re nga mosha 15 deri 24 vjeç nga Rajoni i Gjakovës (Komuna Gjakovës, Rahovecit, Junikut dhe Deçanit)

Ku do të mbahet?
Trajnimi do të mbahet në komunën e Gjakovës

Sa do të zgjas?
Trajnimi do të zgjas 2 ditë të plota

Si të aplikoj?
Aplikimi bëhet vetëm përmes platformës Googleform: https://forms.gle/cXmEpq8kBCHrFKy28

Për ndihmë dhe informacione shtesë ju lutem na kontaktoni tek e-mail activismroots@gmail.com I +38348124200

Afati i fundit për aplikim: 9 Shtator 16:00.

Ju do të informoheni të gjithë për pranimin apo mos pranimin e aplikimit tuaj përmes e-mailit nga organizata Activism Roots. Transporti për të gjithë pjesëmarrësit do të rimbursohet.

Të gjithë pjesëmarrësit do të certifikohen në fund të trajnimit.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

The non-governmental organization ACTIVISM ROOTS invites young people from the Gjakova Region to be part of “Youth advocacy” training, in order to build capacities and develop skills for youth mobility and activism in the Republic of Kosovo.

During the training we aim to improve the skills of young people to identify challenges in the local community, how to present and raise the voice for those challenges, how to prepare for civic activism, how to increase the possibilities of creating spaces for the expression of critical thinking and succeed in empowering young people and to increase youth participation in decision-making processes. This training is part of the project ‘PVE with creativity’ funded by the OSCE.

Who can apply?
Every young man and woman between of 15 and 24 from the Gjakova Region (Municipality of Gjakova, Rahovec, Junik and Deçan)

Where will it be held?
The training will be held in the municipality of Gjakova

How to apply?
The application is made only through the Googleform platform: https://forms.gle/cXmEpq8kBCHrFKy28

For help and additional information please contact us at e-mail activismroots@gmail.com I +38348124200

Application deadline: 9 September 16:00.

You will all be informed about the acceptance or rejection of your application via e-mail from the Activism Roots organization.

Transportation for all participants will be reimbursed.

All participants will be certified in the end of training.