Apliko për praktikë në Activism Roots

ENGLISH BELOW

 

Rreth punës:

Activism Roots është një organizatë e shoqërisë civile me seli në Gjakovë, qëllimet e së cilës janë rritja, promovimi dhe zhvillimi i aktivizmit qytetar, përmes ofrimit të mundësive për ngritjen e kapaciteteve të të rinjve në shoqërinë kosovare. Activism Roots trajton dhe avokon për çështje që sfidojnë pozitën e shoqërisë kosovare në proceset e zhvillimit demokratik, të punës vullnetare dhe ngrit vetëdijen arsimore, sociale, etnike, kulturore në përgjithësi.

 

Thirrja e praktikës:

 

Kerkojme (1) praktikant/e, mosha 18-24 vjec, i/e cili/a është universitare ose i/e sapodiplomuar, i/e interesuar të mesojë dhe të punojë për një organizatë dinamike të shoqërisë civile.

 

Praktika do të zgjasë për një periudhë të plotë 6-mujore, me mundësi reale zgjatjeje dhe punësimi të plotë.

 

Përgjegjësitë dhe kërkesat e aplikantit:

 

 • Të ketë një përvojë modeste të mëparshme në organizatat e shoqërisë civile/OJQ
 • Zotërim i lartë i gjuhës angleze
 • Zotëron aftësi dhe njohuri teknike për të punuar me platformat e mediave sociale
 • Të ketë aftësi të shkëlqyera komunikimi verbale dhe të shkruara dhe një nivel të lartë të kompetencës kompjuterike
 • Të ndihmojë në përgatitjen logjistike dhe shpërndarjen e trajnimeve dhe ngjarjeve të tjera
 • Të jenë të vetë-motivuar, të organizuar dhe të kenë vetë-iniciativë
 • Keni një dëshirë të fortë për të bërë një ndryshim dhe të jeni në gjendje të balanconi prioritetet e shumta në të njëjtën kohë
 • Të jetë fleksibil.

 

 

Procesi i aplikimit:

 

Kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për mundësinë e praktikës, duke dërguar CV-në e tyre dhe një letër të shkurtër motivimi. Ju lutemi vendosni Aplikim për praktikë në Activism Roots në rreshtin e subjektit të emailit dhe dërgoni dokumentet e kërkuara në vacancies@activismroots.org, jo më vonë se data 26-05-2023.

 

 

*Activism Roots është një punëdhënës me mundësi të barabarta, duke ofruar mundësi të barabarta për të gjithë individët, në një mënyrë të bazuar në merita. Activism Roots nuk diskriminon mundësitë ose praktikat e punësimit në bazë të racës, ngjyrës, fesë, seksit, orientimit seksual dhe identitetit gjinor.

 

About:

Activism Roots is a civil society organization based in Gjakova, whose goals are the growth, promotion and development of civic activism, through the provision of opportunities for youth-capacity building in Kosovar society. Activism Roots addresses and advocates for issues that challenge the position of Kosovar society in the processes of democratic development, volunteer work, and raises educational, social, ethnic, cultural awareness in general.

 

The Internship Call:

 

We are looking for (1) intern, age 18-24 year old, who is an undergraduate or recent graduate, interested in learning and working for a dynamic civil society organization.

 

The internship will run for a full 6-months period, with a realistic possibility of extension and/or full employment.

 

Applicants Responsibilities and Requirements:

 

 • Have a modest previous experience in civil society organizations / NGOs
 • High possession of English language
 • Possesses technical skills and knowledge on working with social media platforms
 • Have an excellent verbal and written communication skills and a high level of computer competency
 • Assist with the logistical preparation and delivery of trainings and other events
 • Be self-motivated, organized and to have self-initiative
 • Have a strong desire to make a difference, and be able to balance multiple priorities at once
 • To be flexible

 

Application Process:

Interested candidates can apply for the internship opportunity, by sending their CV and a short motivation letter. Please put Internship Opportunity at Activism Roots in the email subject line, and send the required documents at vacancies@activismroots.org, no later than 26-05-2023.

 

 

*Activism Roots is an Equal Opportunity Employer, providing equal opportunities to all individuals, in a merit-based manner. Activism Roots does not discriminate in employment opportunities or practices on the basis of race, color, religion, sex, sexual orientation and gender identity.