Avokim, Lobim dhe zhvillim i mendimit kritik

Përfundoj  trajnimi tre ditor “Avokim, lobim dhe mendim kritik” i cili ishte i paraparë në muajin Prill. Gjatë 3 ditëve pjesëmarrësit kishin mundësi nga teoria ta vendosin në praktikin mënyrën se si avokohet, lobohet por gjithashtu edhe si të zhvillojnë mendimin kritik. 3 ditët e trajnimit, të rinjtë kishin mundësi të punonin në grupe por edhe gjithashtu të socializiohet me njëri-tjetrin që ishte edhe një ndër nga qëllimet e trajnimit poashtu ku i bashkoi të rinjtë nga rajoni i Gjakovës dhe Pejës duke i përfshirë komunat që janë pjesë e këtyre rajoneve si Rahoveci, Malisheva, Juniku, Deçani dhe Klina.
Në fund të këtij trajnimi dhe pas punës e aktiviteteve, pjesëmarrësit u certifikuan për pjesëmarrjen e tyre 3 ditore në bazë të aktivitetit që treguan. I falenderojmë pjesëmarrësit për përkushtimin dhe energjinë që dhanë gjatë ketyre ditëve.
Ky trajnim u mundësua nga OJQ Activism Roots në bashkëpunim me Friedrich Ebert Stiftung – zyrja në Kosovë. Disa nga fotot gjatë trajnimit i gjeni më poshtë.
__________________________________________________________________________
The three-day “Advocacy, lobbying and critical thinking” training which was scheduled for April, is over. During the 3 days, the participants had the opportunity from theory to put into practice how to advocate, lobby, but also how to develop critical thinking. During the 3 days of the training, the young people had the opportunity to work in groups but also to socialize with each other, which was one of the goals of the training, as well as bringing together the young people from the region of Gjakova and Peja, including the municipalities that are part of it, these regions such as Rahovec, Malisheva, Juniku, Deçan and Klina. And the end of this training and after the work of the activities, the participants were certified for their 3-day participation based on the activity they showed. We thank the participants for the dedication and energy they gave during these days. This training was made possible by the NGO Activism Roots in cooperation with the Friedrich Ebert Stiftung-office in Kosovo. Some of the  photos  during the training can be found below.