Build your career through volunteerism

Gjatë projektit “Vullnetarizmi i rëndësishëm për karrierën” ACTIVISM ROOTS synon që të promovoj punën vullnetare brenda komunës së Gjakovës, me theks të veçantë zonat rurale. Rëndësia e vullnetarizmit për të rinjtë e komunës së Gjakovës si për komunitetit por edhe për vetë të rinjtë, është e madhe.

Ky projekt target direkt ka moshën 15-24 vjeç. Vullnetarizmi janë në përputhje me Planin e Veprimit Rinor Lokal dhe strategjinë për rini. Pritjet tona janë që të rinjtë nga mosha 15-24 të marrin informacionet e duhura për punën vullnetare, për platformën e vullnetarëve kosovolunteers.org si vullnetar aktiv dhe duke u informuar për benefitet që ka vullnetarizmi të cilat mund t’i shfrytëzoj për karrierën.
Rezultatet e matshme:
1. Të rinjtë e komunës së Gjakovës angazhohen vullnetarisht në aktivitete të komunitetit
2. Krijimi i një komunikimi direkt mes OJQ-ve dhe të rinjëve të Gjakovës për punë vullnetare
3. Promovohet puna vullnetare si mundësi e mirë për ngritje të kapaciteteve të të rinjëve.

 

‘Build your career through volunteerism’ është projekt që bashkëfinancohet nga Bashkimi Evropian (BE) dhe Suedia, dhe pëkrahet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) dhe Community Building Mitrovica (CBM).


During the project “Build your career through volunteerism” ACTIVISM ROOTS aims to promote voluntary work within the municipality of Gjakova, with special emphasis on rural areas. The importance of volunteering for the young people of Gjakova municipality, both for the community and for the young people themselves, is great. This direct target project has the age of 15-24 years.

Volunteering is in line with the Local Youth Action Plan and the youth strategy. Our expectations are that young people between the ages of 15-24 get the right information about volunteer work, about the volunteer platform kosovolunteers.org as an active volunteer and being informed about the benefits of volunteering that I can use for my career.

Measurable results:
1. The young people of the municipality of Gjakova voluntarily engage in community activities
2. Creating a direct communication between NGOs and young people of Gjakova for voluntary work
3. Volunteer work is promoted as a good opportunity for raising the capacities of young people.

 

‘Build your career through volunteerism’ is a project co-financed by the European Union (EU) and Sweden, and supported by the Kosovo Foundation for Civil Society (KCSF) and Community Building Mitrovica (CBM).