Camping Day – Bridge 2

Përmes projektit “Bridge 2”, të rinjët nga komuna e Gjakovës, Prishtinës, Fushë Kosovës, Ferizaj, Gjilan and Dubravë realizuan një ditë kampingu.
Ky kamping u mbajt në “Parkun e Gërmisë”, ku të rinjët përveq se shikuan shtigjet e bukura të Parkut të Gërmisë, gjithashtu mësuan për orientimin në natyrë.
Të rinjët nga komunitetet e ndryshme u socializuan dhe bashkëpunuan së bashku gjatë ditës së kampingut.
Projekti “Bridge 2” financohet nga Ambasada Amerikane në Kosovë dhe zbatohet nga RIT Kosovo në partneritet me Activism Roots.
Through the “Bridge 2” project, young people from sites of Gjakova, Prishtina, Fushe Kosova, Ferizaj, Gjilan and Dubrave experienced a day of camping.
This camping was held in the “Germia Park”, where the youth, in addition to seeing the beautiful paths of the Gërmia Park, also learned about orientation in nature.
Youth from different communities socialized and collaborated together during the camping day.
The “Bridge 2” project is supported by the U.S. Embassy in Kosovo and is implemented by RIT Kosovo in collaboration with Activism Roots