Projekte

Projekti ‘GJALLNOHU’

Ne synojmë përmes projektit ‘GJALLNOHU’ që të rrisim aktivizmin qytetar në rajonin e Gjakovës që është njëri nga rajonet ku nivel të dobët të qytetarisë aktive për shkak të mentalitetit të krijuar nga shumica e qytetarëve lokal. Përmes aktiviteteve të cilat kanë për qëllim pjesëmarrjen e qytetarëve në aktivitete të cilat ndikojnë direkt dhe ngritjen […]

Projekti ‘GJALLNOHU’ Read More »

Promoting Inter-Ethnic Dialogue and Social Cohesion: Empowering Women, Minorities and Youth for Reconciliation in Kosovo.

This project aims to create a constructive space for inter-ethnic dialogue, dispel divisive narratives, and engage women and youth in addressing the legacies of the past. Through educational programs, dialogue forums, gender-informed discussions, and collaboration among stakeholders, the project seeks to strengthen social cohesion, promote reconciliation, and empower marginalized communities. Through our activities project will

Promoting Inter-Ethnic Dialogue and Social Cohesion: Empowering Women, Minorities and Youth for Reconciliation in Kosovo. Read More »

Programi për aktivizëm 2

Përmes ‘Programit për aktivizëm’ do të mundësojmë përgatitjen dhe vetëdijesimin e të rinjëve për qytetarinë aktive si dhe motivimin e tyre për të qenë pjesë proaktive e komunitetit. Këto grupe do të trajnohen për 4 module të cilat do të ofrohen nga fasilitator të çertifikuar. Modulet e parashikuara janë: Qytetaria aktive, Lidershipi, Mendimi Kritik dhe

Programi për aktivizëm 2 Read More »

Youth Advocacy

Ky projekt ka për synim që të rinjtë e këtyre komunave të jenë të përgatitur për avokim, lobim, pjesëmarrje në aktivitete publike, në dëgjimet buxhetore, takimet publike, ndërgjegjësimin e mënyrës së punës, socializimin, ndërveprimin mes tyre dhe kolegëve e shumë informacione tjera bazike që do të marrin gjatë trajnimeve. Këta të rinj do të kenë

Youth Advocacy Read More »

Projekti BRIDGE 2 në partneritet me R.I.T Kosovo

Qëllimi i këtij projekti është të mbështesë 30-40 të rinj në secilën nga shtatë lokacionet e programit në rajonet e Prishtinës, Gjilanit, Gjakovës dhe Ferizajt përmes ofrimit të një përzierjeje strategjike prej dhjetë (10) moduleve trajnuese interaktive të dizajnuara për të stimuluar komunikimi dhe bashkëpunimi ndëretnik ndërmjet të rinjve kosovarë. Ky projekt do të fokusohet

Projekti BRIDGE 2 në partneritet me R.I.T Kosovo Read More »

Parandalimi i ekstremizmit të dhunshëm në Gjakovë

Ky projekt synon të shpërndajë sa më shumë informacion në rajonin e Gjakovës për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm, radikalizmit që çon në terrorizëm, duke diskutuar dhe ligjëruar me aktorë të rëndësishëm, specifikë me stafin e shkollës dhe nxënësit për përfitimet e aktiviteteve në natyrë të cilat janë për çdo të ri. Nëpërmjet këtyre aktiviteteve

Parandalimi i ekstremizmit të dhunshëm në Gjakovë Read More »

Capacity building with RCC

Përmes Capacity Building, projekti Western Balkans Youth Lab (WBYL) nga Regional Cooporation Council kërkon të mbështesë Këshillin Rinor të Kosovës, Këshillin Rinor të Obiliqit dhe ACTIVISM ROOTS në forcimin e kapaciteteve të tyre në fushën e rregullimit të dokumenteve të brendshme, menaxhimit të aktiviteteve, PR dhe menaxhimit të mediave sociale, dhe shkrimi i projektit/propozimit. Eksperti

Capacity building with RCC Read More »

Avokim, Lobim dhe zhvillim i mendimit kritik

Përfundoj  trajnimi tre ditor “Avokim, lobim dhe mendim kritik” i cili ishte i paraparë në muajin Prill. Gjatë 3 ditëve pjesëmarrësit kishin mundësi nga teoria ta vendosin në praktikin mënyrën se si avokohet, lobohet por gjithashtu edhe si të zhvillojnë mendimin kritik. 3 ditët e trajnimit, të rinjtë kishin mundësi të punonin në grupe por

Avokim, Lobim dhe zhvillim i mendimit kritik Read More »

Të rinjtë për drejtësi

Organizata Activism Roots ka lidhur një marrëveshje bashkëpunimi me organizatën Youth Initative for Human Right-Kosova, për implementimin e projektit ‘Të rinjtë për drejtësi’ në komunën e Gjakovës. Projekti në fjalë zbatohet në të gjithë Kosovën por organizata jonë zbaton vetëm për komunën e Gjakovës. Gjatë projektit ‘Të rinjtë për drejtësi’, do të organizohen disa evente

Të rinjtë për drejtësi Read More »