Diskutim i hapur me deputetët nga komuna e Gjakovës

 

Deputetët ishin të hapur ndaj sugjerimeve dhe komenteve nga qytetarët. Ata inkurajuan qytetarët  të shprehin shqetësimet dhe idetë e tyre, pasi besojnë se këto mund t’i ndihmojnë ata të marrin vendime më të informuara dhe t’i shërbejnë më mirë komuniteteve të tyre.

Si përfundim, deputetët janë angazhuar aktivisht me qytetarët dhe kanë ndërmarrë hapa për përmbushjen e premtimeve të tyre. Ata janë të përkushtuar t’u shërbejnë zgjedhësve të tyre me transparencë, llogaridhënie dhe përkushtim. Ata inkurajojnë komunikim të hapur dhe reagime nga qytetarët, pasi besojnë se kjo mund t’i ndihmojë ata të përmirësojnë performancën e tyre dhe t’i shërbejnë më mirë komuniteteve të tyre.

 

Ky event mundësohet me bashkë-financim të Bashkimit Europian dhe Suedisë  dhe përkrahet në kuadër të programit të Granteve për Vullnetarizëm të Qendrës së Burimeve për Shoqëri Civile në Kosovë, që zbatohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) dhe Community Building Mitrovica (CBM)

The MPs were open to suggestions and comments from the citizens. They encouraged citizens to voice their concerns and ideas, as they believe these can help them make more informed decisions and better serve their communities. 

In conclusion, the deputies have actively engaged with the citizens and have taken steps to fulfill their promises. They are committed to serving their constituents with transparency, accountability and commitment. They encourage open communication and feedback from citizens, as they believe this can help them improve their performance and better serve their communities.

 

This event is made possible with the co-financing of European Union and Sweden and is supported within the Grants program for Volunteering of the Resource Center for Civil Society in Kosovo, implemented by the Kosovo Foundation for Civil Society (KCSF) and Community Building Mitrovica (CBM)