Dita ndërkombëtare e drejtave të njeriut do të shënohet edhe në Gjakovë

OJQ Activism Roots së bashku me Youth Initiative for Human Rights Kosovo (YIHR KS) do të shënojë Ditën Ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut me një aksion rrugor në Komunën e Gjakovës, me datën 10 Dhjetor nga ora 10:00 deri në 13:00, para Pallatit të Kulturës.
Ky aksion do të iu mundësojë qytetarëve që të informohen për të drejtat e tyre themelore të garantuara me Kushtetutë, të mësojnë më tepër për institucionet e drejtësisë në Kosovë si dhe hapat që duhet të ndërmarrin në rast se iu cënohet ndonjë e drejtë. Gjithashtu, gjatë aktivitetit qytetarët do të kenë mundësi të plotësojnë një shabllon të një ankese të zakonshme. Ajo ankesë mund të drejtohet tek institucionet të cilat kanë për obligim të mirren me rastin në fjalë.
Aktiviteti organizohet në kuadër të Javës së Drejtave të Njeriut dhe mbështetet nga Departamenti i Shtetit Amerikan – INL.
________
ENG.
NGO Activism Roots and Youth Initiative for Human Rights Kosovo (YIHR KS) will jointly mark the International Human Rights Day with a street action in the Municipality of Djakova, on December 10 from 10:00 to 13:00 in front of Culture Palace.
This action will help citizens to get informed about their fundamental rights guaranteed by the Constitution, as well as to learn about the work of justice institutions in Kosovo and also the steps they must take as citizens in cases when their rights are violated. Moreover, during the activity the citizens will have the opportunity to fill in a template of a common complaint, which can be addressed to the institutions that have the obligation to deal with the case in question.
The event is organized as part of Human Rights Week and is supported by the US Department of State – INL.
______
SRB.
NVO Activism Roots u partnerstvu sa Youth Initiative for Human Rights Kosovo (YIHR KS) obelezice Medjunarodni Dan za Ljudska Prava sa jednom ulicnom akcijom u opstinu Gjakovica, datuma 10 Decembra nga u 10:00 do 13:00, u gradskom parku.
Ova akcija ce omogucuti gradjanima da se informisu o njihovim osnovnim pravima zagarantovanim Ustavom, da nauce vise o institucijama prava na Kosovo kao i korake koje treba da poduzimaju ukoliko im se prekrse prava. Takodje tokom aktivnosti gradjani mogu da adresiraju njihove probleme na postavljenim stolovima , takodje mogu dati njihove poruke u muralima postavljenim u centru, i poruke koje mogu da preporuce za lokalne institucije koje imaju obavezu da se time bave.
Aktivnost se organizira u sklopu Nedelje Ljudskih Prava I podrzan je strane Stejt Departmenta Amerike – INL.