Dita Ndërkombëtare e Rinisë u shënua në Gjakovë

Konferenca e Vullnetarëve në Rajonin e Gjakovës për herë të parë me një event të madh për qytetarët, me specifikë të veçantë tek të rinjtë e Gjakovës, mediat, dhe të gjithë personat që kanë ndikim publik dhe kanë kontribuar për vullnetarizmin sidomos nga grupet e margjinalizuara.
Rëndësia e vullnetarizmit për të rinjtë e Gjakovës si për shoqërinë e përgjithshme por edhe për vetë të rinjtë, është e madhe. Këtë e treguan gjatë fjalimeve Drejtori Ekzekutiv i Activism Roots, Ideal Zhaveli dhe Drejtoresha e Kulturës Rinisë dhe Sportit, Znj. Adea Roka.
Gjithashtu përmes kësaj Konference të hapur u promovua talenti i së tashme dhe së ardhmes në muzikë dhe art. Nga pjesëmarrësit u bë thirrje për institucionet publike‼️, organizatat dhe të rinjtë  që të përkrahin vullnetarizmin dhe nxisin atë.
Ky event mundësohet me bashkë-financim të Bashkimit Europian dhe Suedisë  dhe përkrahet në kuadër të programit të Granteve për Vullnetarizëm të Qendrës së Burimeve për Shoqëri Civile në Kosovë, që zbatohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) dhe Community Building Mitrovica (CBM).
—————————The Conference of Volunteeris in the Gjakova Region for the first time with a big event for the citizens, with special specificity among the young people of Gjakova, the media, and all the people who have public influence and have contributed to volunteering, especially from marginalized groups.

The importance of volunteering for the young people of Gjakova, both for the general society and for the young people themselves, is great. This was shown during the speeches by the Executive Director of Activism Roots, Ideal Zhaveli and the Director of Culture, Youth and Sports, Mrs. Adea Roka.

Also, through this open conference, present and future talent in music and art was promoted. The participants raise their voice for public institutions, organizations and young people to support volunteerism and promote it.

This event is made possible with the co-financing of European Union 🇪🇺 and Sweden 🇸🇪 and is supported within the Grants program for Volunteering of the Resource Center for Civil Society in Kosovo, implemented by the Kosovo Foundation for Civil Society (KCSF) and Community Building Mitrovica (CBM)