Drejtësia Tranzicionale & Dialogu Ndëretnik në Prishtinë dhe Mitrovicë

Gjatë muajit Dhjetor u mbajt trajnimi me temën “Drejtësia Tranzicionale & Dialogu Ndëretnik”
Pjesëmarrësit e trajnimit mësuan më shumë për dialogun ndëretnik & ndërkulturor gjithashtu për drejtësinë tranzicionale dhe mekanizmat e saj.
Trajnimin e bënte më përmbajtësorë pjesëmarrja e personave me aftësi të kufizuara edhe qytetarëve nga komunitet të cilët jetojnë në Prishtinë dhe Mitrovicë.
Ky trajnim është në kuadër të projektit “Promoting Inter – Ethnic and Social Cohesion: Empowering Woman, Minorities and Youth for Reconciliation in Kosovo” që mbështetet nga UNDP dhe Ambasada e Britanisë së Madhe, kurse zbatohet nga ACTIVISM ROOTS në partneritet me FIQ.
—————
During December, the training was held on the topic “Transitional Justice & Inter-Ethnic Dialogue”.
The training participants learned more about inter-ethnic & inter-cultural dialogue as well as about transitional justice and its mechanisms.
The training was made more meaningful by the participation of people with disabilities and citizens from the community living in Prishtina and Mitrovica.
This training is part of the project “Promoting Inter-Ethnic and Social Cohesion: Empowering Woman, Minorities and Youth for Reconciliation in Kosovo” which is supported by UNDP Kosovo and the British Embassy Pristina, and is implemented by ACTIVISM ROOTS in partnership with FIQ.