Parandalimi i ekstremizmit të dhunshëm në Gjakovë

Ky projekt synon të shpërndajë sa më shumë informacion në rajonin e Gjakovës për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm, radikalizmit që çon në terrorizëm, duke diskutuar dhe ligjëruar me aktorë të rëndësishëm, specifikë me stafin e shkollës dhe nxënësit për përfitimet e aktiviteteve në natyrë të cilat janë për çdo të ri. Nëpërmjet këtyre aktiviteteve jashtëshkollore ne mendojmë se ekstremizmi i dhunshëm mund të luftojë më së miri drejtpërdrejt pa përmendur fjalën ‘ekstremizëm i dhunshëm’. Gjithashtu ne jemi pjesë e KKSB-së së Gjakovës, ku ky projekt do të qëndrojë konform Planit të Veprimit të KKSB-së për vitin 2022 dhe do të diskutohen të gjitha rezultatet tona të rëndësishme që lidhen me temat e KKSB-së.

Këto aktivitete po mbahen në kuadër të projektit “Parandalimi i ekstremizmit të dhunshëm në shkollat e mesme”, i implementuar nga ACTVISIM ROOTS dhe financuar nga OSBE.

 


 

 

This project aims to spread as much information as possible in the Gjakova region about the prevention of violent extremism, radicalism that leads to terrorism, discussing and lecturing with important stakeholders, specific with school staff and students about the benefits of outdoor activities which are for every young person. Through these extracurricular activities we think violent extremism can best fight directly without mentioning the word ‘Violent extremism’. Also we are part of KKSB of Gjakova, this project will stay conform Plan of Action of KKSB for year 2022 and all our important outcomes which are related in KKSB topics, will be discussed as well.

 

These activities are being held within the project “Prevention of violent extremism in secondary schools”, implemented by ACTVISIM ROOTS and financed by the OSCE.