Forumi për Transparencë në Komunën e Gjakovës

Forumi për Transparencë në Komunën e Gjakovës vazhdon me takimet dhe planifikimin e punës për të nxitur dhe rritur transparencën në nivel komunal.
Organizata Activism Roots është anëtare e këtij Forumi, ku do të bashkëpunoj dhe mbikqyrë punën institucionale në Gjakovë.