Kampingu i radhës në projektin Bridge 2

Moduli i fundit i Bridge II, një ditë e mbushur me diversitet, natyrë, socializim dhe edukim në natyrë️.
Nxënësit nga Gjakova, Gjilani, Ferizaji, Dubrava, Prishtina, Fushe-Kosova dhe Obiliq/Plemetina u mblodhën për një udhëtim kampingu në Parkun e Gërmisë. Ky event, i bashkëorganizuar në partneritet RIT Kosovo dhe Klubi Alpin, mblodhi mbi 150 pjesëmarrës dhe ofroi një mundësi për socializim dhe angazhim në aktivitete të ndryshme.
Pjesëmarrësit mësuan për konceptet alpinistike, njohuritë themelore të ndihmës së parë, kuptimin e florës dhe faunës, vëzhgimin e natyrës, bazat e ngjitjes, rregullat e sigurisë, orientimin, hartën, kompasin dhe udhëtimin pezull.
Projekti BRIDGE 2 bashkon të rinjtë nga komunitetet shqiptare, serbe, turke, boshnjake, romë, ashkali, egjiptian dhe gorane përmes Gjuhës Angleze për të vendosur kohezionin social të të gjithë nxënësve që janë pjesë e projektit dhe që vijnë nga Gjakova, Gjilani, Ferizaj, Dubrava, Prishtina, Fushë Kosova dhe Obiliqi.
Projekti Bridgë II financohet nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë, Kosovë dhe implementohet në bashkëpunim me RIT Kosova.
——-
The last module of the Bridge II, a day full of diversity, nature, socializing and outdoor education️.
Students from Gjakova, Gjilan, Ferizaj, Dubrave, Prishtina, Fushe-Kosove, and Obiliq/ Plemetin came together for a camping trip at Gërmia Park. This event, co-organized by RIT Kosovo and Klubi Alpin Prishtina along with field partners, brought together more than 150 participants and offered an opportunity for socializing and engaging in various activities.
The participants learned about mountaineering concepts, basic first aid knowledge, understanding of flora and fauna, observing nature, climbing basics, safety rules, orienteering, map, compass and hiking.
The BRIDGE 2 Project brings together the youth from Albanian, Serbian, Turkish, Bosnian, Roma, Ashkali, Egyptian and Gorani communities through English Language to establish social cohesion of all students who are a part of the project and coming from Gjakova, Gjilan, Ferizaj, Dubrava, Prishtina, Fushë Kosova and Obiliq.