Menaxhimi i kampanjave po vazhdon

Të rinjtë e Programit për aktivizëm e zhvilluan me sukses modulin për menaxhimin e kampanjave
Gjatë këtij aktiviteti pjesëmarrësit kishin mundësinë për të mësuar se si të menaxhojnë një kampanjë ku ata vënë në praktikë aftësitë e tyre si lidershipi, mendimi kritik dhe për të punuar në grupe
Ky trajnim është në kuadër të projektit ‘Programi për aktivizëm’ që implementohet nga ACTIVISM ROOTS, të mbështetur nga EJA Kosovë program i KCSF-së dhe financohet bashkërisht nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), Agjencia
Suedeze për Zhvillim .
————————-
The young people of the Activism Program successfully developed the campaign management module.
During this activity, the participants had the opportunity to learn how to manage a campaign where they put into practice their skills such as leadership, critical thinking and to work in a group.
This training is part of the project ‘Program for activism’ implemented by ACTIVISM ROOTS, supported by EJA Kosovo, a program of KCSF and jointly financed by the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), the Agency Swedish for Development.