Momente të punës së të rinjëve nga dita e Trajnimit në Drejtësi Tranzicionale & Dialog Ndëretnik

Gjatë javës u mbajt trajnimi me temën “Drejtësia Tranzicionale & Dialogu Ndëretnik”.
Pjesëmarrësit e trajnimit mësuan më shumë për dialogun ndëretnik & ndërkulturor gjithashtu për drejtësin tranzicionale dhe mekanizmat e saj. Trajnimin e bënte më përmbajtësorë pjesëmarrja personave me aftësi të kufizuara edhe qytetarëve nga komunitet të cilat jetojnë në Gjakovë.

Ky trajnim i cili është mbajtur në tri komuna të Kosovës, përfshirë këtu dhe Komunën e Gjakovës, qëllim kryesor kishte të informonte më shumë të rinjët rreth temave të cilat kanë rëndësi për shoqërinë kosovare.☺️

Të rinjët me pozitivitetin e tyre ishin shumë të inkuadruar gjatë trajnimit, gjë e cila kontribuon në zhvillimin e tyre edukativ dhe profesional.

Pjesëmarrësit punuan ngushtë së bashku me trajneren për aktivizmin e tyre rreth paqes, drejtësisë, tranzicionit dhe dialogut mes komuniteteve, që e bënte trajnimin më kuptimplotë dhe produktiv.

VIDEO: Training on Transitional Justice & Interethnic Dialogue. (youtube.com)

#InUnityWeProsper

Ky trajnim është në kuadër të projektit “Promoting Inter – Ethnic and Social Cohesion: Empowering Woman, Minorities and Youth for Reconciliation in Kosovo” që mbështetet nga UNDP dhe Ambasada e Britanisë së Madhe, kurse zbatohet nga ACTIVISM ROOTS në partneritet me FIQ.

During the week, the training was held on the topic “Transitional Justice & Inter-Ethnic Dialogue”.

The training participants learned more about inter-ethnic & inter-cultural dialogue as well as about transitional justice and its mechanisms. The training was made more meaningful by the participation of people with disabilities and citizens from the community living in Gjakovë.

 

Moments of work of young people from the day of the Training on Transitional Justice & Interethnic Dialogue.

This training, held in three municipalities in Kosovo, including the Municipality of Gjakova, aimed primarily to inform young people about topics that are important to Kosovar society. ☺️

Participants, with their positivity, were very engaged during the training, which contributes to their educational and professional development.

Participants worked closely with the trainer on their activism around peace, justice, transition, and dialogue between communities, making the training more comprehensive and productive.

#InUnityWeProsper

This training is part of the project “Promoting Inter-Ethnic and Social Cohesion: Empowering Woman, Minorities and Youth for Reconciliation in Kosovo” which is supported by UNDP Kosovo and the British Embassy in Kosovo and is implemented by ACTIVISM ROOTS in partnership with FIQ.

VIDEO: Training on Transitional Justice & Interethnic Dialogue. (youtube.com)