Përfundimi me sukses të modulit 2 – UI UX Dizajn dhe & 5 – Bazat e Matematikës, nga pjesëmarrësit e projektit “Bridge 2”

Pas përfundimit të suksesshëm të modulit 2 – UI UX Dizajn dhe & 5 – Bazat e Matematikës, nga pjesëmarrësit e projektit “Bridge 2” e organizuam një ditë feste.
Projekti “Bridge 2” financohet nga Ambasada Amerikane në Kosovë dhe zbatohet nga RIT Kosovo në partneritet me Acitvism Roots.
With the successful completion of modules 2- UI UX Design and 5-Mathematical Fundamentals, by the participants of the ‘Bridge 2’ project, we organized celebration day.
The ‘Bridge 2’ project is supported from U.S. Embassy Pristina, Kosovo and is implemented by RIT Kosovo in partnership with Activism Roots.