Programi për aktivizëm 2

Përmes ‘Programit për aktivizëm’ do të mundësojmë përgatitjen dhe vetëdijesimin e të rinjëve për qytetarinë aktive si dhe motivimin e tyre për të qenë pjesë proaktive e komunitetit.

Këto grupe do të trajnohen për 4 module të cilat do të ofrohen nga fasilitator të çertifikuar. Modulet e parashikuara janë: Qytetaria aktive, Lidershipi, Mendimi Kritik dhe Menaxhimi i kampanjave. Gjatë këtyre trajnimeve, të rinjtë do të zbatojnë këto module nga teoria në praktikë duke organizuar iniciativa qytetare që mundësojnë përmisimin e jetë së të rinjëve por edhe komunitetit.

Qytetarët do të përfshihen në secilën kampanjë që do të zhvillohen nga të rinjtë pas kryerjes së moduleve. Ndër të tjera kjo do të mundësonte mobilizimin e qytetarëve por në të njëjtën kohë ndërtimin e urave lidhëse mes shoqërisë civile, mekanizmave rinor dhe qytetarëve për një bashkëpunim më të mirë.

 

Projekti ‘Programi për aktivizëm’ që implementohet nga ACTIVISM ROOTS, është i mbështetur nga EJA Kosovë program i KCSF-së dhe financohet bashkërisht nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) , Agjencia Suedeze për Zhvillim.


Through the “Program for activism” they will participate in the lives of citizens and young people who are active as well as the motivation to be part of the community.

These groups will be trained for 4 modules which will be provided by a certified facilitator. The general modules are: Active Citizenship, Leadership, Critical Thinking and Campaign Management. During these trainings, the young people will do this module from the theory to the practices of the duke of the civic initiative that lives the improvement of the young people but also the community.

Citizens will be involved in the campaign that will be made by young people after completing the modules. Among other things, this can mobilize an all-time struggle to create bridges between civil society, youth mechanisms and all for a better cooperation.

 

The project ‘Program for activism’ implemented by ACTIVI ROOTS, is supported by EJA Kosovo, the KCSF program, and is jointly financed by the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), the Swedish Development Agency.