Projekti BRIDGE 2 në partneritet me R.I.T Kosovo

Qëllimi i këtij projekti është të mbështesë 30-40 të rinj në secilën nga shtatë lokacionet e programit në rajonet e Prishtinës, Gjilanit, Gjakovës dhe Ferizajt përmes ofrimit të një përzierjeje strategjike prej dhjetë (10) moduleve trajnuese interaktive të dizajnuara për të stimuluar komunikimi dhe bashkëpunimi ndëretnik ndërmjet të rinjve kosovarë.

Ky projekt do të fokusohet në shtatë rajone dhe do të kërkojë 200 aplikime fituese në total, 30-40 nga secili rajon (në varësi të disponueshmërisë dhe pjesëmarrjes së grave, personave me aftësi të kufizuara dhe/ose të rinjve nga komunitetet e pafavorizuara/rurale). Aplikimet nga gratë, nga kandidatët nga zonat rurale, nga komunitetet joshumicë, personat me aftësi të kufizuara dhe/ose aplikantët nga komunitetet e pafavorizuara inkurajohen të aplikojnë dhe do t’u kushtohet vëmendje e veçantë për përfshirje.

 

Projekti Bridge është mbështetur nga Ambasada Amerikane në Kosovë.

*Të drejtë për të marrë pjesë në këtë projekt kanë të gjithë nxënësit e shkollave të mesme (14-18 vjeç) nga komunat përkatëse. Kriteret e RIT Kosovo (A.U.K) për pranim do të sigurojnë hyrjen për aplikantët më kompetentë, me theks të veçantë tek të rinjtë nga zonat rurale dhe tek gratë e reja.
Vendndodhja e ofrimit të trajnimeve: Prishtinë, Gjilan, Gjakovë dhe Ferizaj.

 


 

The aim of this project is to support 30-40 young people in each of the seven program locations in the regions of Pristina, Gjilan, Gjakova and Ferizaj through the delivery of a strategic mix of ten (10) interactive training modules designed to stimulate communication and inter-ethnic cooperation between Kosovar youth.

This project will focus on seven regions and will seek 200 winning applications in total, 30-40 from each region (subject to availability and participation of women, persons with disabilities and/or youth from disadvantaged/rural communities ). Applications from women, candidates from rural areas, non-majority communities, persons with disabilities and/or applicants from disadvantaged communities are encouraged to apply and will be given special consideration for inclusion.

The Bridge project is supported by the American Embassy in Kosovo.

*All high school students (14-18 years old) from the respective municipalities have the right to participate in this project. RIT Kosovo’s (A.U.K) admission criteria will ensure entry for the most competent applicants, with particular emphasis on young people from rural areas and young women.
Training location: Pristina, Gjilan, Gjakovë and Ferizaj.

1 thought on “Projekti BRIDGE 2 në partneritet me R.I.T Kosovo”

  1. Pingback: Fillon zbatimi i projektit BRIDGE 2 - Activism Roots

Comments are closed.