Projekti “Bridge 2” zhvillon të rinjët në fushën e teknologjisë. 

Projekti “Bridge 2” zhvillon të rinjët në fushën e teknologjisë.
Ky projekt perveç se kontribuon të rinjët në zhvillimin e tyre eduaktiv, gjithashtu mundëson socializimin mes tyre.
Projekti “Bridge 2” financohet nga Ambasada Amerikane në Kosovë dhe zbatohet nga RIT Kosovo në partneritet me Activism Roots.
The “Bridge 2” project engages young people in the field of technology.
In addition to contributing to their educational development, this project also facilitates socialization among them.
The “Bridge 2” project is funded by the U.S. Embassy in Kosovo and is implemented by RIT Kosovo in collaboration with Activism Roots