Llogaridhënia sociale

Organizata Activism Roots ka nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me organizatën Grupi për studime juridike dhe politike. Marrëveshja ka për qëllim zbatimin e auditimit social si një teknikë e re në Kosovë dhe për komunën e Gjakovës organizata jonë do të jetë implementuese.

Projekti i Eshnores përkujtimore është zgjedhur nga stafi i projektit tonë për auditim social. Auditimi social është një teknikë e re që përdoret në vendin tonë. Qytetarët e komunës së Gjakovës do të marrin pjesë në takimet e organizuara për të shprehur mendimet e tyre rreth projektit të Eshnores Përkujtimore. Kontrata dhe dokumentat rreth projektit tashmë janë publike dhe së bashku me qytetarët do t’i shqyrtojnë dhe do të marrim pjesë në takimet e radhës pasiqë është shumë e rëndësishme pjesëmarrja qytetare për rritjen e transparencës. Komuna e Gjakovës ka filluar restaurimin e projektit në fjalë që disa muaj dhe ne si organizatë po e monitorojmë dhe do t’i dërgojmë vazhdimisht rekomandimet tona.

Projekti ‘TË MËSOSH DUKE PRAKTIKUAR: Rritja e aktivizmit qytetar lokal duke transferuar njohuritë
te Organizatat e Shoqërisë Civile (OSHC) lokale se si të implementohet auditimi social në Kosovë. Financuar nga: USAID Kosovo Komuna Transparente, Efikase dhe Llogaridhënëse (USAID TEAM) dhe zbatuar nga Group for Legal and Political Studies. Activism Roots është përzgjedhur për ta zbatuar projektin në komunën e Gjakovës me bashkë-financim nga komuna.

______________________________________________________________________________

 

The organization Activism Roots has signed a cooperation agreement with the organization Group for Legal and Political Studies. The agreement aims to implement social audit as a new technique in Kosovo, and for the municipality of Gjakova, our organization will be the implementer.

The Eshnore memorial project has been selected by our social audit project staff. social audit is a new technique used in our country. The citizens of the municipality of Gjakova will participate in the meetings organized to express their opinions about the Eshnore Memorial project. The contract and documents about the project are already and public and together with the citizens we will examine them and we will participate in the next meetings, as citizen participation is very important for increasing transparency. The municipality of Gjakova has started the restoration of the project in question for several months and we as an organization are monitoring it and will constantly send our recommendations.

Project ‘LEARNING BY PRACTICE: Increasing local civic activism by transferring knowledge to local Civil Society Organizations (CSOs) on how to implement social audit in Kosovo Transparent, Efficient and Accountable Municipality (USAID TEAM) and implemented by the Group for Legal and Political Studies. Activism Roots has been selected to implement the project in the municipality of Gjakova with co-financing from the municipality.