Promoting Inter-Ethnic Dialogue and Social Cohesion: Empowering Women, Minorities and Youth for Reconciliation in Kosovo.

This project aims to create a constructive space for inter-ethnic dialogue, dispel divisive narratives, and engage women and youth in addressing the legacies of the past. Through educational programs, dialogue forums, gender-informed discussions, and collaboration among stakeholders, the project seeks to strengthen social cohesion, promote reconciliation, and empower marginalized communities.

Through our activities project will conduct educational programs on transitional justice and inter-ethnic relations, targeting young women and men from marginalized communities. It will organize regular dialogue forums bringing together representatives from different ethnic communities, with a focus on youth, women, and non-majority groups. Gender-informed dialogue will provide a platform for women to share experiences and perspectives. Collaboration among local actors will foster joint initiatives and memorialization events.

Also during our project will engage existing CSOs/NGOs, grassroots organizations, marginalized community representatives, women, youth, and policy-makers. Collaboration among diverse stakeholders will ensure an inclusive approach to inter-ethnic dialogue and social cohesion. Through project aims to achieve increased knowledge and understanding of transitional justice and inter-ethnic relations among young women and men from marginalized communities. It seeks to foster improved inter-ethnic dialogue, reconciliation, and closer relations, especially among youth, women, and non-majority communities. Gender-informed dialogue will empower women and contribute to healing. Collaboration among local actors will lead to inclusive inter-ethnic dialogue and joint memorialization initiatives. The project’s overall impact will be improved social cohesion, dispelling divisive narratives, and creating an environment conducive to open discussions about the past.

The project aligns with the grant’s objectives and emphasizes the empowerment of women and youth as catalysts for positive change. Through its activities, it aims to contribute to sustainable peace, strengthen the rule of law, promote democratization, and foster reconciliation in Kosovo.

Goal: The goal of the project is to contribute to a constructive space for inter-ethnic dialogue, dispelling divisive narratives and engaging women and youth as agents of change in addressing the legacies of the past in Kosovo.

 

This project is supported from British Embassy in Prishtina and UNDP Kosovo.

——-

Projekti ynë synon të krijojë një hapësirë konstruktive për dialogun ndëretnik, të luftoj narrativat përçarëse dhe të angazhojë gratë dhe të rinjtë në adresimin e trashëgimive të së kaluarës. Nëpërmjet programeve arsimore, forumeve të dialogut, diskutimeve të informuara mbi gjininë dhe bashkëpunimit ndërmjet palëve të interesuara, projekti synon të forcojë kohezionin social, të promovojë pajtimin dhe të fuqizojë komunitetet e margjinalizuara.

Përmes aktiviteteve tona, projekti do të realizojë programe edukative për drejtësinë tranzicionale dhe marrëdhëniet ndëretnike, duke synuar të rinjtë dhe të rinjtë nga komunitetet e margjinalizuara. Ai do të organizojë forume të rregullta dialogu që sjellin së bashku përfaqësues nga bashkësitë e ndryshme etnike, me fokus të rinjtë, gratë dhe grupet jo-shumicë. Dialogu i informuar mbi gjininë do të ofrojë një platformë për gratë për të shkëmbyer përvoja dhe perspektiva. Bashkëpunimi ndërmjet aktorëve lokalë do të nxisë nisma të përbashkëta dhe ngjarje përkujtimore.

Gjithashtu gjatë projektit tonë do të angazhohen OSHC/OJQ ekzistuese, organizata bazë, përfaqësues të komunitetit të margjinalizuar, gra, të rinj dhe politikëbërës. Bashkëpunimi ndërmjet palëve të ndryshme të interesit do të sigurojë një qasje gjithëpërfshirëse ndaj dialogut ndëretnik dhe kohezionit social. Përmes projektit synon të arrijë njohuri dhe kuptim të shtuar të drejtësisë tranzicionale dhe marrëdhënieve ndëretnike në mesin e të rinjve dhe të rinjve nga komunitetet e margjinalizuara. Ai synon të nxisë dialogun e përmirësuar ndëretnik, pajtimin dhe marrëdhëniet më të ngushta, veçanërisht ndërmjet të rinjve, grave dhe komuniteteve joshumicë. Dialogu i informuar mbi gjininë do të fuqizojë gratë dhe do të kontribuojë në shërim. Bashkëpunimi ndërmjet aktorëve lokalë do të çojë në dialog gjithëpërfshirës ndëretnik dhe nisma të përbashkëta përkujtimore.

Ndikimi i përgjithshëm i projektit do të jetë përmirësimi i kohezionit social, shpërndarja e narrativave përçarëse dhe krijimi i një mjedisi të favorshëm për diskutime të hapura për të kaluarën.
Përmes aktiviteteve të saj, Activism Roots dhe FIQ synon të kontribuojë për paqen e qëndrueshme, forcimin e sundimit të ligjit, promovimin e demokratizimit dhe nxitjen e pajtimit në Kosovë.

Qëllimi i projektit është të kontribuojë në një hapësirë konstruktive për dialogun ndëretnik, duke shpërndarë narrativat përçarëse dhe duke angazhuar gratë dhe të rinjtë si agjentë të ndryshimit në adresimin e trashëgimive të së kaluarës në Kosovë.