Red on a budget

Në Komunën e Gjakovës, cikli menstrual është temë taboo, ku vajzat akoma ngurrojnë që të përdorin mjetet higjienike në hapësira publike siç janë lokalet e ndryshme apo edhe shkollat. 
Për këtë arsye grupi jonë vendosi që të shpërndaj kuti për pecetat higjienike në  Shkollën e Mesme Teknike ‘Nexhmedin Nixha’, Shkollën Fillore ‘Fehmi Agani’ dhe në një nga lokalet ku frekuentohet nga të rinjtë, ‘Garazha’.
Grupi i të rinjëve ‘Red on a Budget’ nga projekti ‘Programi për aktivizëm’, dëshiron përmes kësaj iniciative të ngris vetëdijësimin e qytetareve në normalizimin e ciklit menstrual dhe përdorimit të mjeteve higjienike, kryesisht në hapesira publike.
Ky aktivitet është në kuadër të projektit ‘Programi për aktivizëm’ që implementohet nga ACTIVISM ROOTS, të mbështetur nga EJA Kosovë program i KCSF-së dhe financohet bashkërisht nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), Agjencia Suedeze për Zhvillim.
————————
In the Municipality of Gjakova, the menstrual cycle is a taboo topic where girls are still reluctant to use sanitary tools in public spaces such as various bars and schools.
For this reason, our group decided to distribute boxes for sanitary napkins at Technical High School ‘Nexhmedin Nixha’, Primary School ‘Fehmi Agani’ and in one of the bars frequented by young people, ‘Garazha’.
The “Red on a Budget” youth group from the “Activity Program” project, wants through this initiative to raise the awareness of citizens in the normalization of the menstrual cycle and the use of hygiene tools, mainly in public spaces.
This activity is part of the project ‘Activism Program’ which is implemented by ACTIVISM ROOTS, supported by EJA Kosovo program of KCSF and jointly financed by the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), the Swedish Development Agency.