Statistika rreth ekstremizmit të dhunshëm në shkolla të mesme

Disa prej statistikave të bazuara nga pyetësorët me nxënës dhe mësimdhenës rreth Ekstremizmit të dhunshëm në shkollat e mesme.
Ky projekt financohet nga OSBE.