Statistikat e pjesëmarrjes së të rinjëve në aktivitete

Organizata Activism Roots gjithmonë inkurajon të rinjtë pa dalluar gjininë, etninë apo qytetin të marrin pjesë në aktivitete të ndryshme, gjë e cila mundëson socializimin dhe aktivizimin e të rinjëve në Kosovë.
Nga gjithsej 371 pjesëmarrës nga rinia e Kosovës, 217 prej tyre ishin vajza dhe 154 djem.
Pjesëmarrësit në bazë të etnisë ishin 363 shqiptarë, 7 egjiptianë dhe 1 ashkali.
Në bazë të qytetit, nga qyteti i Gjakovës morrën pjesë 324 të rinjë, 28 ishin nga Deçani, 17 nga Rahoveci, 6 nga Peja, 3 janë nga Tropoja, Republika e Shqipërisë, 2 nga Juniku dhe 1 nga Klina.
Projekti “Build your career through volunteerism” u mundësua me bashkë-financim të Bashkimit Europian dhe Suedisë dhe përkrahet në kuadër të programit të Granteve për Vullnetarizëm të Qendrës së Burimeve për Shoqëri Civile në Kosovë, që zbatohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) dhe Community Building Mitrovica (CBM).
—–
The organization Activism Roots consistently encourages young people, regardless of gender, ethnicity, or city, to participate in various activities. This promotes socialization and engagement of young people in Kosovo.
Out of a total of 371 participants from the youth of Kosovo, 217 were girls and 154 were boys.
Participants based on ethnicity were 363 from the Albanian ethnicity, 7 from the Egyptian ethnicity, and 1 from the Askali ethnicity.
Based on city, 324 young people participated from the city of Gjakova, 28 from Deçan, 17 from Rahovec, 6 from Peja, 3 from Tropoja, Republic of Albania, 2 from Junik, and 1 from Klina.
 This project, “Build your career through volunteerism,” was made possible through co-financing from the European Union and Sweden, and is supported within the framework of the Grants for Volunteerism program of the Resource Center for Civil Society in Kosovo, implemented by the Kosovo Foundation for Civil Society (KCSF) and Community Building Mitrovica (CBM).