Të rinjtë për drejtësi

Organizata Activism Roots ka lidhur një marrëveshje bashkëpunimi me organizatën Youth Initative for Human Right-Kosova, për implementimin e projektit ‘Të rinjtë për drejtësi’ në komunën e Gjakovës. Projekti në fjalë zbatohet në të gjithë Kosovën por organizata jonë zbaton vetëm për komunën e Gjakovës.

Gjatë projektit ‘Të rinjtë për drejtësi’, do të organizohen disa evente të cilat do të rrisin aktivizimin e të  rinjëve për të drejtat e njeriut por poashtu informimin e qytetarëve për të drejtat e tyre karshi gjykatës dhe institucioneve tjera që i prekin ata direkt e indirekt. Activism Roots së bashku me YIHR do të organizoj trajnime dhe ligjerata për të rinjtë e shkollave të mesme që të ngrisin kapacitetet e të rinjëve në fushën e drejtësisë.

YIHR ka lansuar edhe platformën ‘E drejta jem’ e cila do të promovohet vazhdimisht për raportimin e rasteve të shkeljes së të drejtave të qytetarit. Ne si Activism Roots do të monitorjmë vazhdimisht rastet të cilat janë të dyshimta për keqpërdorime të mudshme apo shkelje të të drejtave të njeriut bazuar në kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Kosovës.

Ky projekt financohet nga departmenti i shtetit Amerika INL.

______________________________________________________________________________

The organization Activism Roots has included a cooperation agreement with the organization Youth Initiative for Human Right-Kosova, for the implementation of the project “Youth for justice” in the municipality of Gjakova. The project in question is implemented throughout Kosovo, but our organization only implements it for the municipality of Gjakova.

 

During the “Youth for Justice” project, several events will be organized which will increase the activation of young people for human rights, but also inform citizens their rights in front of the court and other institutions that affect directly and indirectly. Activism Roots together with YIHR will organize traingings and lectures for high school youth to raise the capacities of youth in the field of justice.

YIHR has also launched the platform ‘my right’ which will be continuously promoted for reporting cases of violation of citizens rights. we as Activism Roots will constantly monitor cases that are suspected of possible misuse or violation of human rights based on the constitution and laws of the Republic of Kosovo.

 

This project is funded by the US Department of State INL.