Capacity building with RCC

Përmes Capacity Building, projekti Western Balkans Youth Lab (WBYL) nga Regional Cooporation Council kërkon të mbështesë Këshillin Rinor të Kosovës, Këshillin Rinor të Obiliqit dhe ACTIVISM ROOTS në forcimin e kapaciteteve të tyre në fushën e rregullimit të dokumenteve të brendshme, menaxhimit të aktiviteteve, PR dhe menaxhimit të mediave sociale, dhe shkrimi i projektit/propozimit. Eksperti duhet të përshtasë rregulloren e brendshme të dokumenteve për secilën organizatë dhe trajneri/trajnerët duhet të trajnojë përfaqësuesit e këtyre organizatave në fushat e kërkuara. Forcimi i kapaciteteve të tyre në këto fusha do të rrisë më tej kapacitetet e tyre të nevojshme për të avokuar për Garancitë për Rininë dhe politika të tjera rinore.

Konsorciumet e ekspertëve dhe trajnerëve  janë të ftuar të dorëzojnë aplikacionin e tyre në përputhje me numrin e referencës së thirrjes së hapur 058-022.

http://https://www.rcc.int/consultancies

Open Call (Ref. No. 058-022)

_______________________________________________________________________

Through Capacity Building, the Western Balkans Youth Lab (WBYL) project from the Regional Cooperation Council seeks to support the Kosovo Youth Council and ACTIVISM ROOTS in strengthening their capacities in the field of internal document regulation, activity management, PR and social media management, and project/proposal writing. The expert must adapt the internal regulation of the documents for each organization and the trainer/trainers must train the representatives of these organizations in the required areas. strengthening their capacities in these areas will further increase their necessary capacities to advocate for Youth Guarantees and other youth policies.

Consortia of experts and trainers are invited to submit their application in accordance with the open call reference number 058-022

http://https://www.rcc.int/consultancies

Open Call (Ref. No. 058-022)