Thirrje e hapur për punë

KË PO KËRKOJMË?
 
Activism Roots po kërkon një Asistent/e të Projektit i/e cili/a mund të punojë në një mjedis dinamik të punës, mëson shpejt, është proaktiv/e me ekipin dhe mund të punojë nën presion të kohës. Profili ideal për këtë pozitë do të ishte dikush që ka shkathtësi të mira organizative, administrative dhe teknologjike, pavarësohet shpejt në realizimin e detyrave dhe ka aftësi të mira komunikuese me akterë të ndryshëm.
 
Data e synuar e fillimit të punës është 15 Maj 2024.
 
PËRGJEGJËSITË
– Asistenti/ja e Projektit duhet të sigurohet që të mbështesë, të organizojë dhe të udhëheqë aktivitete të projekteve të ndryshme në kuadër të organizatës, duke përfshirë:
– Mbështetje administrative në mirëmbajtjen e dokumentacionit për zbatimin e projektit, si: plotësimi i të dhënave në databaza, mirëmbajtje të databazave, sigurimin e plotësimeve të dokumenteve administrative si listat e pjesëmarrjes, autorizimi i prindit.
– Mbështetje operative dhe logjistike për koordinatorët dhe menaxherët e projekteve, duke përfshirë asistencë në organizimin të punëtorive, trajnimeve, konferencave dhe komunikimin e vazhdueshëm me anëtarët e organizatës.
– Komunikimin me akterët lokal dhe partnerët e projektit dhe personat tjerë relevantë të projektit;
– Menaxhimin e pjesëmarrësve në kuadër të aktiviteteve të projekteve – duke përfshirë trajnime, konferenca dhe aktivitetet e projekteve.
– Kujdeset për krijimin, publikimin dhe shtypjen e materialeve promovuese.
– Është i/e gatshëm të punoj në terren.
– Kryen detyra të tjera, në përputhje me rolin, të caktuar nga mbikëqyrësi/ja.
 
KUALIFIKIMET
– Përvojë të mëparshme në organizata jo-qeveritare
– Diplomë universitare
– Njohuri të mira kompjuterike, sidomos në paketën e Microsoft Office dhe Google Drive;
– Aftësi të shkëlqyeshme të komunikimit në të folur dhe në të shkruar, në gjuhën shqipe dhe angleze;
– Aftësi të shkëlqyeshme organizimi dhe planifikimit;
– Gatishmëria për të punuar në mënyrë efektive si në mënyrë të pavarur ashtu dhe në një mjedis ekipor;
– Bashkëpunues/e me një qëndrim pozitiv, entuziazëm, profesionalizëm dhe etikë të lartë pune;
– Leja e vozitjes preferohet por nuk është e obligueshme
 
Aplikantët e kualifikuar inkurajohen të bashkëngjitur CV-në dhe Letrën e Motivimit.
 
Afati i fundit për aplikime: E Martë, 30 prill 2024 deri në orën 17:00.
 
Vendi i punës: Gjakovë.
 
OJQ Activism Roots është një punëdhënës me mundësi të barabarta. Ne inkurajojmë aplikime nga kandidatë të të gjitha formave dhe përvojave.