Tryeza ‘Dialogu Ndëretnik në Gjakovë’

Dialogu Ndëretnik është një temë me rëndësi të madhe për shoqërinë kosovare. Ne organizuam një tryezë të rrumbullakët në Komunën e Gjakovës, ku kishte për qëllim dialogun ndëretnik në nivelin lokal dhe qëndror.
Pjesë e panelit ishin Deputeti i Parlamentit të Kosovës Z. Fridon Lala, Deputetja e Parlamentit të Kosovës Znj. Duda Balje dhe ish-anëtari i delegacionit të Kosovës në dialogun teknik të Brukselit 2011-2017 Z. Gazmir Raci.
Akterët e rëndësishëm nga institucionet dhe shoqëria civile ishin pjesë e tryezës, ku ishte një diskutim shumë i frytshëm me qëllim të zhvillimit të shoqërisë kosovare në vend.
Nga pjesëmarrja e komuniteteve të ndryshme në vend, tryezat e diskutimit dhe aktivitetet lidhur me ketë çështje krijojnë hapësira për komunikim dhe pajtim mes komuniteteve.
Ky trajnim është në kuadër të projektit “Promoting Inter – Ethnic and Social Cohesion: Empowering Woman, Minorities and Youth for Reconciliation in Kosovo” që mbështetet nga UNDP dhe Ambasada e Britanisë së Madhe, kurse zbatohet nga ACTIVISM ROOTS në partneritet me FIQ.
“The Interethnic Dialogue” is a topic of great importance for Kosovar society. We organized a roundtable discussion in the Municipality of Gjakova, aiming to address interethnic dialogue at both the local and central levels.
Part of the panel included Mr. Fridon Lala, Member of the Parliament of Kosovo, Ms. Duda Balje, Member of the Parliament of Kosovo, and former member of the Kosovo delegation in the technical dialogue in Brussels from 2011 to 2017, Mr. Gazmir Raci. Key figures from institutions and civil society participated in the discussion, fostering a fruitful dialogue aimed at the development of Kosovar society.
With diverse community participation in the country, discussion tables and activities related to this issue create spaces for communication and reconciliation among communities.
This training is part of the project “Promoting Inter-Ethnic and Social Cohesion: Empowering Woman, Minorities and Youth for Reconciliation in Kosovo” which is supported by UNDP Kosovo and British Embassy Pristina, and is implemented by ACTIVISM ROOTS in partnership with FIQ.