Volunteers are not paid – not because they are worthless, but because they are priceless

Ne njohim ndikimin e jashtëzakonshëm të vullnetarëve në të gjithë botën. Dedikimi i vullnetarizmit sjell ndryshime pozitive në komunitete dhe e bëjnë botën një vend më të mirë.
Numri i vullnetarëve vitetet e fundit ka rënë dukshëm. Fokusi duhet të kthehet tek rritja e vullnetarizmit si një ndër vlerat më të mira që shoqëria duhet të ketë. Activism Roots do të punoj në vazhdimësi për punën vullnetare dhe rritjen e vullnetarizmit në Kosovë.
“Volunteers are not paid – not because they are worthless, but because they are priceless.” – Sherry Anderson