Youth Advocacy

Ky projekt ka për synim që të rinjtë e këtyre komunave të jenë të përgatitur për avokim, lobim, pjesëmarrje në aktivitete publike, në dëgjimet buxhetore, takimet publike, ndërgjegjësimin e mënyrës së punës, socializimin, ndërveprimin mes tyre dhe kolegëve e shumë informacione tjera bazike që do të marrin gjatë trajnimeve.

Këta të rinj do të kenë edhe fletoret e tyre të punës gjatë gjithë kohës që praktikisht e lehtësojnë përgatitjen e tyre profesionale që do të ndihmohen edhe nga stafi i projektit dhe ekspert të secilës fushë.

Gjatë projektit do të shkruhen 5 inicativa nga grupet për kampanja vetëdijësuese nga të rinjtë. Ato kampanja do të fokusohen në të drejtat të të rinjëve të cilat nuk zbatohen si duhet, e këto të drejta do të paraqiten në fillim të kampit që do të organizohet. Gjatë këtij kampi do të përgatiten për kampanja por edhe për angazhimin e tyre në të ardhmen në aktivitete publike.

Ky projekt financohet nga Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit.


This project aims for the young people of these municipalities to be prepared for advocacy, lobbying, participation in public activities, budget hearings, public meetings, awareness of the way of work, socialization, interaction between them and colleagues and many other basic information. that they will receive during the trainings.

These young people will also have their workbooks all the time that practically facilitate their professional preparation that will also be helped by the project staff and experts in each field.

During the project, 5 initiatives will be written by groups for awareness campaigns by young people. Those campaigns will focus on the rights of young people which are not implemented properly, and these rights will be presented at the beginning of the camp that will be organized. During this camp they will prepare for campaigns but also for their future engagement in public activities.

This project is financed by the Ministry of Culture, Youth and Sports.